Polityka prywatności

 

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies

Właścicielem i administratorem serwisu jest firma Deltaprime Ochrona Sp. z o.o. (dalej “Deltaprime”).

Na niniejszej stronie internetowej udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Deltaprime nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach.

Dane użytkowników traktujemy ze szczególną starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) zamieszczamy Państwu kilka informacji, które dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Danych Osobowych jest Deltaprime Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Piwna 10, 44-100 Gliwice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001012679, NIP: 6312710074, REGON: 524141232.

Kto jest inspektorem ochrony danych?

Na podstawie art. 37 RODO, Deltaprime wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wskazując następujące dane kontaktowe: iod@deltaprime.pl

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Deltaprime przetwarza dane osobowe w celu dostarczania swoim Klientom towarów i usług zapewniających bezpieczeństwo oraz na potrzeby przeprowadzania działań marketingowych mających na celu promowanie towarów i usług znajdujących się w portfolio Deltaprime oraz zwiększania i kształtowania świadomości bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

Jakie przesłanki legalizujące wykorzystujemy aby przetwarzać Państwa dane?

Deltaprime może przetwarzać dane osobowe na podstawie kilku przesłanek legalizujących, wynikających z art. 6 RODO:

  • na podstawie wyrażonej uprzednio zgody,
  • w wyniku nabycia produktów lub usług, które znajdują się w portfolio Deltaprime,
  • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Deltaprime, na które składają się:
    • marketing bezpośredni własnych towarów lub usług,
    • w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń z tytułu umowy.

Kto może być odbiorcą Państwa danych?

Odbiorcami danych mogą być pracownicy, producenci i podmioty współpracujące z Deltaprime (np.: podmioty realizujące wysyłki) oraz mogą być przekazywane w sytuacjach, gdy wymagają tego przepisy prawa.

Czy będziemy przekazywać Państwa dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Ze względu na to, że niektóre produkty znajdujące się w portfolio Deltaprime, należą do producentów, których siedziby znajdują się poza obszarem EOG, w przypadku podejmowania działań przed zawarciem umowy na zakup takiego rozwiązania lub w przypadku jego zakupu, Państwa dane, w zakresie niezbędnym do realizacji celu, będą przekazywane poza wspomniany obszar.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

  • na podstawie wyrażonej uprzednio zgody - do czasu wyrażenia sprzeciwu,
  • w wyniku nabycia produktów lub usług, które znajdują się w portfolio Deltaprime - do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń,
  • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Deltaprime - do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń.

Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwu przysługują?

Mają Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Mogą Państwo również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Państwa danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością kontaktowania się z Państwem, w celu udzielenia informacji lub odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach znajdujących się w serwisach należących do Deltaprime.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów www, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami Deltaprime. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Deltaprime

Dane o charakterze nieosobowym

Deltaprime jest zobowiązana do ochrony prywatności tego serwisu. Serwis internetowy wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka).

Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.

Czym są pliki cookies?

Cookies to niewielkie porcje informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje.

W jaki sposób można zarządzać plikami cookies?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla rejestracji, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, utrudni korzystanie z witryny Deltaprime, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Serwis należący do Deltaprime zawiera odnośniki do innych stron www. Deltaprime nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na nich.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu należącego do Deltaprime.

Google Analytics i HubSpot

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics oraz HubSpot. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics i HubSpot w celach wyżej opisanych.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 15 października 2022 r.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

---
Deltaprime Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Piwna 10, 44-100 Gliwice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001012679, NIP: 6312710074, REGON: 524141232.