Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI DELTAPRIME OCHRONA SP. Z O.O.

 

W trosce o Państwa dane, zapewniamy, że wszystkie informacje które przetwarzamy traktowane są z najwyższą starannością, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych obowiązującego od 25 maja 2018 r. („RODO”). 

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera szczegółowe informacje na temat celu, odbiorców i zasadach przetwarzania Państwa danych, a także przysługujących Państwu prawach.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest spółka Deltaprime Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-100,  ul. Piwna 10, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0001012679, NIP: 6312710074, REGON: 524141232, z danymi kontaktowymi tel. +48 32 793 70 06 i adresem e-mail: info@deltaprime.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Agnieszkę Zdunek, z danymi kontaktowymi tel. +48 32 793 70 06 lub i adresem e-mail: iod@deltaprime.pl.

 

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?

Proces przetwarzania danych osobowych nadzoruje powołany przez nas Inspektor Ochrony Danych. Mogą się z nim Państwo skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, mailowo pod adresem iod@deltaprime.pl lub pisemnie na adres: Deltaprime Ochrona Sp. z o.o., ul. Piwna 10 44-100 Gliwice, dopisek: ochrona danych osobowych.

 

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. komunikacji z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane do nas za pośrednictwem formularzy kontaktowych, wiadomości e-mail, wiadomości przez komunikatory portali społecznościowych, itp.; dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO.
 2. zawarcia i realizacji umowy, której są Państwo stroną; dane będą przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
 3. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa polskiego, a w szczególności: ustawy o ochronie osób i mienia (Dz.U.2018.2142 t.j. z dnia 2018.11.14), ustawy o rachunkowości (Dz.U.2018.395 t.j. z dnia 2018.02.20), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144 t.j. z dnia 18.07.2002) oraz ustawy ordynacji podatkowej (Dz.U.2018.800 t.j. z dnia 2018.04.27); zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO.
 4. marketingowym, tzn. oferowania usług i produktów świadczonych przez Administratora; dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO.
 5. wysyłki newslettera, w tym informacji o odpłatnych i nieodpłatnych produktach oraz usługach, jak i nowych wpisach na bazie wiedzy Deltaprime; dane będą przetwarzane w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 6. monitorowania Państwa aktywności w naszych serwisach (m.in. przy pomocy plików cookies oraz podobnych technologii webowych – dalej nazywanych zbiorczo Cookies) i prowadzenia analiz ze zgromadzonych danych, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez Administratora działań marketingowych i budowie strategii biznesowej; dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO
 7. profilowania Państwa zainteresowań i potrzeb na podstawie danych z Cookies oraz danych dotyczących zakupionych przez Państwa produktów i usług; profilowanie pozbawione będzie automatyzacji w podejmowaniu decyzji w oparciu o utworzone profile; dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO.
 8. poznania Państwa opinii na temat świadczonych przez administratora usług oraz dostarczanych przez Administratora produktów; dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO.
 9. ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez nas ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności; dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO,
 10. monitorowania, powstrzymywania i wykrywania ewentualnych oszustw, nadużyć, wykroczeń oraz przestępstw w trakcie świadczonych przez nas usług ochrony; dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO.

Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Państwa dane w innym celu, niż je zebraliśmy, poinformujemy Państwa o tym i poprosimy o zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez określony czas,  uzależniony od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady, dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania Państwa danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

 

Kim są podmioty, którym przekazujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom przetwarzającym którymi są: osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. Podmiotami przetwarzającymi Państwa dane osobowe są:

 1. Organy władzy publicznej w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 2. Podmioty przetwarzające Państwa dane na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia, w tym przypadku za podmioty przetwarzające rozumie się:
  a) podmioty obsługujące systemy informatyczne Administratora lub udostępniające mu narzędzia informatyczne umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej,
  b) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi pośrednictwa sprzedaży, doradcze, marketingowe, audytowe, bankowe, księgowe, podatkowe i prawne,
  c) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy, jeżeli zawarta z Państwem umowa wymaga ich udziału np. przy realizacji usług ochrony, monitoringu wizyjnego, podjazdach interwencyjnych, transporcie, konwojowaniu wartości pieniężnych, montażu i serwisowaniu urządzeń systemów zabezpieczeń.  

Podmioty przetwarzające Państwa dane osobowe są związane z Administratorem umowami powierzenia, uregulowanymi przepisami art. 28 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

Czy Państwa dane osobowe przekazywane są poza obszar EOG?

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) jest inny niż ten zapewniany przez prawo europejskie. Biorąc pod uwagę potencjalne zagrożenia związane z naruszeniem prywatności i ochrony danych osobowych, Administrator przekazuje Państwa dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, a także zapewnia odpowiedni stopień ochrony, przede wszystkim poprzez:

 1. Stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zobowiązują odbiorców danych do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.
 2. Stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwe organy nadzorcze, które regulują przekazywanie danych w ramach grup międzynarodowych.
 3. Współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.
 4. Stosowanie innych mechanizmów zgodności, takich jak mechanizmy certyfikacyjne zatwierdzone przez odpowiednie organy ochrony danych.

Administrator zapewnia, że Państwa dane osobowe są chronione poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, niezależnie od miejsca przetwarzania.

 

W jaki sposób chronimy i zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

 1. Administrator ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, które przetwarza, stosując jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie poufności oraz ochrony przed niedozwolonym lub nielegalnym przetwarzaniem, a także przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Państwa danych.
 2. Państwa dane osobowe chronione są  przede wszystkim poprzez stosowanie nowoczesnych środków zabezpieczeń infrastruktury IT, przestrzegając nie tylko obowiązujących przepisów prawa oraz procedur wewnątrzorganizacyjnych, ale również stosując dodatkowe rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo Państwa danym. 

Administrator zapewnia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez odpowiednio upoważnione osoby i podmioty. Pracownicy i współpracownicy Deltaprime Ochrona Sp. z o.o., którzy uczestniczą w procesie przetwarzania danych osobowych, nie mają prawa gromadzić, przetwarzać ani w jakikolwiek sposób wykorzystywać Państwa danych bez wyraźnego upoważnienia. Regularnie są oni szkoleni z zakresu zasad ochrony danych, a także zobowiązani umownie do zachowania poufności danych.

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu prawa określone w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). Są to przede wszystkim:

 1. prawo dostępu do Państwa danych oraz informacji o ich przetwarzaniu przez Adminitratora, w szczególności dostępu do informacji o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, odbiorcach danych oraz planowanym terminie usunięcia danych;
 2. prawo do uzyskania kopii Państwa danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej takie żądanie;
 3. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu;
 4. prawo do usunięcia Państwa danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów Administratora dla których zostały zebrane oraz jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ich usunięcia;
 5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach opisanych w art. 18 RODO. W wyniku tego Administrator przestaje podejmować operacje na Państwa danych osobowych, z wyjątkiem tych danych, których przetwarzanie jest wymagane przez prawo lub na które wyrazili Państwo zgodę.
 6. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b), bądź gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, pod warunkiem że nie zachodzą inne prawne przeciwwskazania do ich przeniesienia;
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach Administratora, w tym profilowaniu. Po wniesieniu sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, których sprzeciw dotyczył, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego ich przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane przez Administratora w tych celach;
 8. prawo do wycofania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Mogą to Państwo zrobić w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 9. prawo do wniesienia przez Państwa skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z wyznaczonym przez Deltaprime Inspektorem Ochrony Danych: tel. +48 32 793 70 06 i adresem e-mail: iod@deltaprime.pl.

 

Czym są pliki cookies?

Pliki Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu przez przeglądarkę internetową podczas odwiedzania naszej strony internetowej www.deltaprime.pl oraz naszych profili na portalach społecznościowych, takich jak Meta (Facebook i Instagram), LinkedIn, YouTube, a także podczas korzystania z naszych płatnych kampanii Google Ads.

Pliki Cookies mogą zawierać różnorodne informacje, takie jak: identyfikatory sesji, preferencje użytkownika (np. język), dane dotyczące interakcji ze stroną, itp.

 

W jaki sposób wykorzystujemy cookies i podobne technologie?

Pliki Cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 1. konfiguracji serwisów, tj. dostosowywania zawartości i funkcjonalności serwisów do Państwa preferencji i zainteresowań, optymalizacja ich działania oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych funkcji serwisów Administratora;
 2. pozyskiwania informacji o źródle ruchu i identyfikowanie, skąd użytkownicy trafili na serwisy Administratora, jak również tworzenia anonimowych statystyk dotyczących ich wykorzystywania, co umożliwia pracę nad ich strukturą i zawartością serwisów w celu ich ulepszania;
 3. analizy i dostosowywania treści reklam na serwisach Administratora do Państwa zainteresowań oraz monitorowania efektywności i dostosowywania działań kampanii reklamowych Administratora, w tym płatnych kampanii Google Ads, Meta Ads, X Ads oraz LinkedIn Ads.
 4. zapewniania bezpieczeństwa i niezawodności serwisów.

Pliki cookies, których używamy, są bezpieczne dla Państwa urządzeń i nie zawierają wirusów ani niechcianego oprogramowania. Pliki te nie umożliwiają pobierania żadnych informacji z Państwa urządzeń, a jedynie dostęp do wybranych danych.

Narzędzia analityczne

Serwisy Administratora korzystają z takich narzędzi jak Google i HubSpot, które wykorzystują własne pliki Cookies. Google Analytics pomaga Administratorowi analizować ruch na jego serwisach, gromadząc informacje takie jak odwiedzone strony, czas spędzony na stronach i źródła ruchu użytkowników. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google Analytics można znaleźć na stronie Google Privacy & Terms. Narzędzie HubSpot używa plików Cookies do zarządzania relacjami z klientami oraz analizy działań marketingowych. Szczegóły dotyczące polityki prywatności HubSpot są dostępne na stronie HubSpot Privacy Policy.

 

W jaki sposób mogą Państwo zarządzać plikami cookies?

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać plików Cookies, mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, bądź nie wyrazić zgody na ich przesyłanie klikając w przycisk “odrzuć” na banerze, który pojawia się podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej Administratora. Należy zwrócić uwagę, iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić korzystanie z witryny Administratora.

Serwis należący do Administratora zawiera odnośniki do innych stron www. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności ustaloną dla każdego z nich.

 

Media społecznościowe

Administrator prowadzi publiczne profile na portalach społecznościowych: Meta (Facebook, Instagram), LinkedIn, X i YouTube. W ramach tych platform również mogą być stosowane pliki Cookies, które są zarządzane przez te portale. W związku z tym możemy przetwarzać dane osób odwiedzających te profile, jak również dane pochodzące z plików Cookies w celu zarządzania interakcjami, np. informowaniu o podejmowanych działaniach oraz udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania, jak również w celach statystycznych, analizowania zasięgów i interakcji z opublikowaną przez Administratora zawartość, pozyskiwania informacji o źródle ruchu oraz personalizacji reklam produktów oraz usług Administratora.

W przypadku korzystania z wymienionych portali społecznościowych, zachęcamy Państwa do bardziej szczegółowego zapoznania się z polityką prywatności oraz zasadami dotyczącymi plików Cookies tych platform.

 

Postanowienia końcowe 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone. 
 2. O wszelkich zmianach w polityce prywatności zostaną Państwo poinformowani poprzez komunikat dostępny w serwisie Administratora.